Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Prins Albert av Monaco (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Albert I av Monaco

1848 - 1922

Prins av Monaco, fyrste fra 1889. Organiserte og finansierte fire ekspedisjoner til Svalbard som medvirket til utviklingen av den norske Svalbardforskningen og opprettelsen av det som senere skulle bli Norsk Polarinstitutt.

Havforsker
Som 18-åring gikk Albert I inn i den spanske marinen og ble kaptein i 1868. I 1870 gikk han inn i det franske marinen under den fransk-tyske krig i 1870-71. På 1870-tallet var han med på flere vitenskapelige tokt, og han ble etter hvert utdannet som havforsker.

Albert I var i hele sin karriere aktiv med oseanografiske tokt i Atlanterhavet og Middelhavet. For oss i Norge fikk imidlertid ekspedisjonene til Svalbard størst betydning, og da spesielt ekspedisjonene i 1906 og 1907. Han organiserte og finansierte totalt fire ekspedisjoner til farvannene rundt denne øygruppen:

1898: Internasjonal vitenskapelig ekspedisjon, hovedsakelig oseanografisk forskning.

1899: Samme formål som i 1898. Gikk på grunn i Raudfjorden og skadet skipet, men kom seg med lekkasje til Tromsø for reparasjon. Dette året kjøpte Albert kull til sitt dampskip hos Søren Zakariassen på Bohemanneset i Isfjorden. Dette var det første salget av det første kullet som ble brutt på Svalbard i kommersiell hensikt. Resten av kullet ble solgt i Tromsø.

1906: På denne ekspedisjonen deltok to grupper vitenskapsfolk i tillegg til Alberts egne. En skotsk gruppe ledet av W.S. Bruce og en norsk gruppe ledet av Gunnar Isachsen. Isachsen drev kartlegging og topografisk arbeid. De utforsket et område nordvest på Spitsbergen, nå kalt Albert I Land. Alberts gruppe på skipet bedrev hydrologiske og meteorologiske undersøkelser.

1907: Arbeidet som var påbegynt i 1906 fortsatte. I tillegg til Gunnar Isachsen var også Adolf Hoel og Hanna Resvoll-Holmsen med.

Alle Svalbardekspedisjonene ble foretatt med skipet Princesse-Alice II. Albert eide fire ulike skip i sin karriere:

L’Hirondelle 1873-1888
Princesse-Alice I 1891-1897
Princesse-Alice II 1898-1910
L’Hirondelle II 1911-1922

Betydning for norsk Svalbardforskning
Ekspedisjonene i 1906 og 1907 skulle vise seg å bli meget viktige for utviklingen av den norske Svalbardforskningen og opprettelsen av det som senere skulle bli Norsk Polarinstitutt.

Adolf Hoel ledet en ny ekspedisjon til Svalbard i 1908. Den var finansiert delvis privat og delvis av Universitetet i Oslo. I 1909 og 1910 ledet Gunnar Isachsen de første av ekspedisjonene som senere ble De norske Statsunderstøttede Spitsbergenekspeditioner (DNSS). I 1928 ble Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser (NSIU) etablert for å fortsette arbeidet til DNSS. I 1948 ble Norsk Polarinstitutt besluttet opprettet som en fortsettelse av NSIU.

Både Adolf Hoel og Gunnar Isachsen var meget takknemlige overfor fyrsten og hans bidrag til forskningen på Svalbard. Dette ser vi tydelig i følgende sitater:

Adolf Hoel. Aftenposten 1/10 1913:
”Disse expeditioners største betydning ligger blant annet deri at en række yngre videnskabsmænd og kartografer fik anledning til at deltage deri og at de gav stødet til, at de senere hvert aar med statsunderstøttelse udsendte norske expeditioner kom istand.”

Gunnar Isachsen. Fyrsten av Monacos minde, Geografisk selskap, 1922.
”Til fremme av norsk forskning har fyrst Albert bidraget mer end nogen anden utlending. I taknemlighet vil vi mindes hans hjælp til at faa Spitsbergenforskningen i gang, ved ekspeditionerne av 1906 og 1907. Samlingerne delte han broderlig med os, og til Amundsens første Nordpolsfærd gav han fuldt oceanografisk utstyr.”

Alberts ekspedisjoner har gitt opphav til mange stedsnavn på Svalbard, deriblant det allerede nevnte Albert I Land.

Albert I er tippoldefar til dagens Fyrst Albert II.

Anbefalt litteratur:
Albert Ier, Prince de Monaco : des æuvres de science, de lumiére et de paix /
introductions par S.A.S. le Prince Souverain, S.A.S. le Prince
Héréditaire, S.A.S. la Princesse Caroline. - Monaco : Palais de S.A.S. Le
Prince, 1998. - 205 s. : ill.

Albert I, prins av Monaco
La carrière d'un navigateur / Albert Ier, Prince de Monaco. - Paris :
Hachette, [1913]. - VII, 351 s. : ill. (Bibliotehèque des écoles et des
familles)