Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

75 år for Norge

75 år for Norge

Av Gunn Sissel Jaklin og Olav Orheim 
Norsk Polarinstitutt – et navn som forplikter. I 75 år har instituttet tjent den norske stat, riktignok med litt forskjellig fokus og ståsted, men like fullt i trofast tjeneste.  

Sledetur

Hundre års historie

Grunnlaget ble lagt for snart 100 år siden, da fyrst Albert av Monaco i 1906 og 1907 finansierte ekspedisjoner til Svalbard på oppfordring fra rittmester Gunnar Isachsen. Fyrsten var en ivrig oseanograf som selv var interessert i å utforske det høye nord. For å kartlegge mer av "det ukjente indre av Spitsbergen", ble det bl.a. benyttet fotografiapparat: "I glaciologisk henseende spiller fotogrammetrien en stor rolle, i det man ved fotogrammerne kan studere bræernes til- og aftagen i nutiden, hvilket for studiet av omraadets klimatologi er af overordentlig viktighed. Under ekspeditionen er der saaledes taget fotografier af bræfronterne fra let gjenkjendelige punkter eller fra punkter, der er betegnet med varder. For fremtiden er det blot at fotografere fra vore punkter for at kunne indtegne de nye bræfronter ved hjelp af de tagne fotografier og vore maalinger.", skrev Isachsen i sin beretning fra ekspedisjonen. 

Ekspedisjonen regnes som direkte forløper til de Norske Statsunderstøttede Spitsbergen-Ekspedisjoner og til etableringen av Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser.