Longyearbyen

Longyearbyen er det administrative sentrum på Svalbard med all offentlig forvaltning, en bred servicesektor, butikker og kafeer. Longyearbyen har gått over fra å være et ensidig industrisamfunn med kullgruvevirksomheten som hjørnestein til et mangfoldig samfunn hvor turisme og forskning har fått sentrale roller.

Historier fra området

 • Da tyskerne angrep Svalbard – et 80-årsminne

  Høsten 2023 er det 80 år siden en svært spesiell hendelse på Svalbard. Da seilte 11 tyske marinefartøyer, med det beryktede slagskipet Tirpitz og slagkrysseren Scharnhorst i spissen, inn i Isfjorden og angrep de to største gruvebyene, Longyearbyen og Barentsburg.

 • Byggingen av «Vor Frelsers kirke paa Spitsbergen»

  Vor Frelsers Kirke paa Spitsbergen stod i bare 22 år før den ble brent av tyske soldater i 1943. Kirke og prest Edvard Sverdrup skal ha æren for at Svalbard fikk kirke og fast prest. Edvard Sverdrup var professor ved Menighetsfakultetet i Oslo og leder av hovedstyret i Det norske lutherske Indremisjonsselskap (DNLI). I april…

 • Tidlig hotelldrift på Svalbard 

  Det første hotellet på Svalbard: Turisthytten I 1896 ble det første hotellet oppført på Svalbard. Vesteraalens Dampskibsselskab så muligheten for turisme og hotelldrift på Svalbard, og 17. juni 1896 ankom D/S «Raftsund» Advent Bay (i dag Longyearbyen) med materialer til et hotell. Hotellet ble reist samme sommer på Adventpynten (i dag Hotellneset). Dette skjedde så…

 • Etablering av Spitsbergen Radio i 1911

  Den 9. juli 1011 kom D/S «Fanny» til Finneset i Green Harbour (Grønfjorden). Skipet var fullastet med utstyr til det som skulle bli Spitsbergen Radio. Allerede dagen etter ankomsten var arbeidet i full gang – man hadde ikke noe tid å miste. Da radiomastene var ferdige 23. juli, ble det norske splittflagget for første gang…

 • Gruvedriften på Spitsbergen 1905–1930

  Selv om gruvedriften i Longyearbyen fra begynnelsen av var profesjonelt ledet, var virksomheten langt fra problemfri. Den første helårsdriften på Spitsbergen var i Advent City, ute på Revnesset, drevet av The Spitsbergen Coal and Trading Company Ltd. Vinteren 1905/1906 overvintret 30 mann. I løpet av vinteren ble det imidlertid utvunnet mindre kull enn forventet, bare…

 • Matstreiker og Kvinnebåten

  Det var svart av folk på kaia da «kvinnebåten» nærmet seg ute på fjorden. Forventningen var til å ta og føle på. Vel hadde det vært kvinner i samfunnet tidligere, men det var noen få og blant funksjonærene. Nå skulle endelig arbeiderkvinner komme, noen som kanskje var oppnåelige! Arbeiderkvinnenes ankomst i mannssamfunnet Longyearbyen i juli…

 • Spanskesyken på Svalbard

  I 1996 ble det kjent at en internasjonal forskergruppe med den canadiske professoren Kirsty Duncan i spissen hadde fått tillatelse av norske myndigheter til å åpne gravene til sju menn som døde av spanskesyken på Svalbard i 1918, og som lå begravet på Longyearbyen kirkegård. Forskerne håpet at rester av arvestoffet som forårsaket epidemien, kunne…

 • Hvem var hvor? – En reise på spitsbergen vinteren 1917–18

  Vinteren 1917–18. Første verdenskrig går mot slutten. På Spitsbergen ligger den tradisjonsrike norske overvintringsfangsten nede. Men nordmenn er i ferd med å klore seg fast på øygruppen på annet vis. Hvem er på Spitsbergen denne vinteren? Hvor er de? Hva gjør de? Dette skal vi få svar på ved å foreta en reise – og…

 • At kultivere de raa elementer: Kirke og misjon

  I forbindelse med uroligheter blant arbeiderne på Spitsbergen, ble det i 1907 sendt et brev fra driftens ledelse til biskopen i Tromsø om at en misjonær måtte sendes til øya for å komme «sine lemmer paa Spitsbergen til aandelig hjelp». Dette var ikke første forsøk på å legge Spitsbergen inn under en kirkelig administrasjon. I…

 • Britisk spion på Svalbard

  Da Helge Ingstad var konstituert som sysselmann på Svalbard sommeren 1947, fikk han et uventet problem å hanskes med. Problemet het Ian Hamilton Black, kommandørkaptein og britisk militærattaché i Oslo. Ingstad var livredd for at den brysomme briten skulle få stelt i stand spetakkel i forholdet mellom nordmenn og russere på Svalbard. En snedig plan…

 • Populære arbeiderkvinner

  Det var langt mellom kvinnene på Svalbard. I gruvesamfunnene dominerte mennene stort. Det hadde aldri kommet så mange norske arbeiderkvinner inn på en gang som sommeren 1929. Gruvearbeiderne i blådresser hadde håp om å bli nærmere kjent med damene. Det kom også arbeidere fra andre gruvesteder for å ta kvinnene i øyesyn. På andre siden…

Longyearbyens historie

Opptakten til kulldriften i Longyearbyen startet i 1900 da kullfeltene i Longyeardalen ble okkupert av forretningsfolk fra Trondheim. Disse dannet Kullkompagniet Trondhjem-Spitsbergen. Selskapet torde aldri virkelig å satse på kulldriften og ganske snart så de seg om etter kjøpere av kullfeltene.

I 1905 ble det inngått en avtale om salg til de amerikanske forretningsmennene John Munro Longyear og Frederick Ayer som etablerte The Arctic Coal Company (ACC) i 1906. Selskapet utviklet og drev gruva, og et lite gruvesamfunn vokste etter hvert fram rundt bergverket. Samfunnet fikk navnet Longyear City. I dette samfunnet var noen få hundre mennesker i arbeid på årsbasis. Gruvearbeiderne ble rekruttert fra Norge og Sverige mens funksjonærene ofte var fra England eller USA. Samfunnet under ACCs drift var preget av misnøye og uro, noe som ofte resulterte i streiker. Levevilkårene var primitive, hygienen var dårlig grunnet knappe vannressurser og maten var dårlig. Spesielt var det ille med matstellet om våren før de nye forsyningene kom med første båt. Men arbeiderne holdt ut fordi lønnen var meget god.

ACC drev gruva fram til 1915, en periode som senere er kalt «amerikanertiden». I 1916 ble ACC og alle de amerikanske eiendommene solgt til norske interesser som stiftet Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK). Stedet fikk navnet Longyearbyen. Vinteren etter var omtrent 180 mann i arbeid i gruvene i Longyearbyen. Sammen med dem overvintret også noen kvinner og barn. Fram mot 1920 økte antallet ansatte i gruvene.

Lastebroen på Hotelneset 1924. Foto: Paul Berge, Norsk Polarinstitutt

Utover 1900-tallet ble det lille gruvesamfunnet i Longyearbyen i det store og hele styrt og drevet av det private SNSK som en «company town». Samfunnet som vokste fram var ikke bygd opp som et familiesamfunn, men som et mannssamfunn der arbeiderne bodde i brakker. For det store flertallet av ansatte var familien igjen på fastlandet. Dette kunne være tungt for mange. Makt og myndighetsutøvelse lå hos ledelsen i selskapet. De styrte ikke bare arbeidet med å utvinne ressursene, men også boligpolitikken, forsyningene og kommunikasjonen.

Det var først på 1960-tallet at kravene om modernisering og normalisering begynte å melde seg. På 1970-tallet overtok den norske stat aksjene i selskapet og innledet en aktiv svalbardpolitikk. Staten overtok styringen i Longyearbyen, som skulle utvikle seg til å bli et familiesamfunn på lik linje med andre bygder i Norge.

I 1975 åpnet flyplassen og dermed muligheten for helårs kommunikasjon med omverdenen. Dette var også et steg på veien mot en normalisering av samfunnet. Med flyene kom aviser, ferskvarer, slekt og venner. Siden 1975 har Longyearbyen gjennomgått relativt dramatiske endringer. Fra å være et utpreget mannssamfunn er det i dag et familiesamfunn, selv om mennene fortsatt er i flertall. Fra å bo i familieboliger bygget av bedriften, er det i dag mulig å bygge private boliger. I 2001 ble normaliseringsprosessen videreført med innføringen av lokaldemokrati og politiske valg.

Fram til 1990 var Longyearbyen en utpreget gruveby. I dag er kulldriften ikke like enerådende som tidligere. Stedet har utviklet seg til en plass med et variert næringsliv der også reiseliv, forskning og høyere utdanning er blant grunnpilarene i samfunnet.

I Longyearbyen og nærmeste omegn er det i dag bevart rester av kullgruveanleggene fra amerikanertiden og framover. Det meste stammer imidlertid fra tiden etter annen verdenskrig. Daganlegg og transportsystemer (taubanebukker, strammestasjoner, vinkelstasjoner) etter nedlagt gruvedrift preger hele kulturmiljøet i Longyearbyen, ut til Hotellneset og Adventdalen.

Anleggene har stor opplevelsesverdi og er avgjørende for Longyearbyens identitet og for stedet som kulturmiljø.

Eksterne lenker

Tekst brukt med tillatelse fra Cruisehandboka