Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Bosetting av Svalbard – en plan fra 1715

Kostnader og ydmykhet

Å sette i verk en slik plan ville selvsagt koste en del. Men ikke urimelig mye, sett i forhold til at man fikk landet bosatt og «indbyggerne sig der kunde ernære», mener Knag. Han føler seg sikker på at både fiske og fangst ville gi god lønnsomhet, og at også skipsvrak og ilanddrevet hval kunne utnyttes som ressurser. Så – etter hvert – kunne folk ikke bare fra Finnmark, men også fra andre deler av Norge, dra til Spitsbergen for å slå seg ned der.

Knag håper at både de høye herrer og kongen kan gå inn for hans «welmeente» forslag. Senere i brevet gjentar han dette i mer og mer ydmyk og underdanig ordlyd. Han håper at kongen vil være «saa naadig» å stille til rådighet det som behøves – og at han også kan ha litt nåde for Knags ringe person. Og han håper «allerunderdanigst» at den planen han etter beste evne har tenkt ut, blir «i Naade opptaget». Full kryping altså; det var slik man henvendte seg oppover i systemet på den tiden!