Banner forside, Norsk Polarhistorie

Norsk ekspansjon i Antarktis: Bakgrunnen

Motsetninger mellom Norge og Storbritannia

Forfatteren Hans Bogen hevder at norske redere i løpet av årene 1905 til 1929 betalte til sammen 14 millioner kroner i lisensavgifter til Storbritannia.

Sesongen 1928-29 var første gang store mengder hvalolje ble produsert pelagisk (på åpent hav) i Antarktis. Det skjedde på de rike feltene mellom 50° øst og 20° vest, som da var ingenmannsland. Det var i dette området motsetningene mellom norske og britiske interesser var størst på 1930-tallet.

Avisen ”Daily News” i London skrev den 10. oktober 1929 under tittelen ”Norway wants Antarctic!” at britene måtte okkupere sektoren syd for Australia for å skattlegge denne fangsten, ellers ville hvalen bli utryddet. 

Økonomiske motiver var altså en viktig årsak til interessekonfliktene mellom Storbritannia og Norge i Antarktis på 1930-tallet. Det førte til utrustning av forskningsekspedisjoner som hadde et dobbelt formål. Med nasjonale interesser i ryggen skulle kystlandet kartlegges og okkuperes for å sikre landenes egen hvalfangst støtte på land, samtidig som territorialgrensen på tre mil skulle sikre kontroll over havområdene utenfor. Ekspedisjonenes andre oppgave var utforsking og kartlegging av hvalforekomsten.